Prof. Dr. Kolec Topalli – Ligjërata të mbajtura në Universitete e Qendra Shkencore

Vepra e botuar e Kolec Topallit

Vepra e botuar e Kolec Topallit

Prof. Dr. Kolec Topalli

Ligjërata të mbajtura në Universitete e Qendra Shkencore

1993

1) Lingua albanese – un ramo dell’indoeuropeo: glosse d’origine latina e prestiti dall’italiano. Università degli Studi di Lecce, 10. 3. 1993.
2) Lo sviluppo storico delle forme verbali del futuro in albanese. Università della Calabria (Cosenza), 19. 5. 1993.
3) I prestiti lessicali dell’italiano in albanese. Scuola Media Statale di Caraffa (Catanzaro), 19. 5. 1993.
4) I rapporti linguistici dell’albanese con il latino e l’italiano. Università della Calabria (Cosenza), 20. 5. 1993.
.

1994

5) L’origine della lingua albanese. Università della Calabria (Cosenza), 11. 4. 1994.
6) Elementi ereditari ed elementi imprestati nel lessico dell’albanese. Università della Calabria (Cosenza), 12. 4. 1994.
7) Influssi linguistici latini sulla lingua albanese. Università degli Studi di Lecce, 14. 4. 1994.
8) Alla ricerca di alcune radici culturali comuni. III Convegno di Studi per docenti italiani e albanesi, San Cesareo Terme (Lecce), 23. 10. 1994.
.

1998

9) Il ruolo dei rapporti linguistici dell’albanese con le lingue latino-romanze per lo studio della lingua albanese. Università degli Studi di Bari, 11. 5. 1998.
.

2000

10) Gjurmime të reja në sistemin zanor të gjuhës shqipe. Seminari XIX Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare; Prishtinë, 24. 8. 2000.
.

2001

11) Abbozzo sulla storia dell’accento nell’albanese. Università della Calabria (Cosenza), 30. 5. 2001.
12) Ricerche sulla grafia di Buzuku. Università della Calabria (Cosenza), 30. 5. 2001.
.

2002

13) Veçoritë e theksimit të fjalëve në gjuhën shqipe. Univ. i Prishtinës, 19. 4. 2002.
14) Apofonia e metafonia në gjuhën shqipe. Univ. i Prishtinës, 20. 4. 2002.
15) Dukuritë morfonologjike të sistemit zanor të gjuhës shqipe. Univ. “Aleksandër Xhuvani”; Elbasan, 12. 5. 2002.
16) Dukuritë fonetike në sistemin bashkëtingëllor të gjuhës shqipe. Univ.“Aleksandër Xhuvani”; Elbasan, 12. 5. 2002.
17) Sistemi zanor indoevropian dhe zanoret e shqipes. Univ. “Eqrem Çabej”; Gjirokastër, 11. 12. 2002.
18) Sistemi bashkëtingëllor indoevropian dhe reflektimi i tij në gjuhën shqipe. Univ. “Eqrem Çabej”; Gjirokastër,12. 12. 2002.
.

2003

19) Il contributo delle opere di De Rada per le ricerche della storia dell’albanese. Istituto Universitario Orientale di Napoli, 23. 5. 2003.
20) Kuantiteti i zanoreve të shqipes. Univ. “Eqrem Çabej”; Gjirokastër, 15. 12. 2003.
21) Sonantet e gjuhës shqipe. Univ. “Eqrem Çabej”; Gjirokastër, 16. 12. 2003.
.

Kolec Topalli - Fjalori Etimologjik i Gjuhes Shqipe

Kolec Topalli – Fjalori Etimologjik i Gjuhes Shqipe

2004

22) Sistemi zanor indoevropian në gjuhën shqipe. Univ. i Prishtinës, 29. 5. 2004.
23) Sistemi bashkëtingëllor indoevropian në gjuhën shqipe. Univ. i Prishtinës, 30. 5. 2004.
.

2005

24) Ndryshimet historike më të rëndësishme të shqipes në fushën e morfologjisë. Univ. “Luigj Guraku-qi”; Shkodër, 28. 10. 2005.
25) Sistemi emëror i gjuhës shqipe në zhvillim historik. Univ. “Luigj Gurakuqi”; Shkodër, 28. 10. 2005.
26) Formimi i nyjave të përparme e të prapme të gjuhës shqipe në vështrim historik. Uni. “Luigj Gurakuqi”; Shkodër, 25. 11. 2005.
27) Mbiemrat e nyjshëm e të panyjshëm në vështrim historik. Univ. “Luigj Gurakuqi”; Shkodër, 25. 11. 2005.
28) Sistemi përemëror i gjuhës shqipe, i vështruar historikisht. Univ. “Luigj Gurakuqi”; Shkodër, 2. 12. 2005.
29) Sistemi foljor i gjuhës shqipe në zhvillimin e tij historik. Univ. “Luigj Gurakuqi”; Shkodër, 2. 12. 2005.
.

2007

30) Theksi në gjuhën shqipe. American University in Kosova, 17. 5. 2007.
31) Paranyjëzimi i mbiemrave. Seminari XXVI Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare; Prishtinë, 22. 8. 2007.
32) Karakteri indoeuropian i gjuhës shqipe. Univ.i Tiranës, Kursi veror i studentëve të huaj, 11. 9. 2007.
.

2008

33) La fonetica storica e l’antichità dell’albanese. Università Orientale di Napoli, 13. 2. 2008.
34) La fonetica storica e l’antichità dell’albanese. Università “La Sapienza” di Roma, 18. 2. 2008.
35) Veçoritë e zhvillimit të përemrave të shqipes. Univ. “Luigj Gurakuqi”; Shkodër, 8. 5. 2008.
36) Përemrat vetorë, dëftorë, pronorë, pyetës e të pacaktuar. Univ. “Luigj Gurakuqi”; Shkodër, 8. 5. 2008.
37) Veçoritë e sistemit foljor të gjuhës shqipe. Univ. “Luigj Gurakuqi”; Shkodër, 30. 5. 2008.
38) Kategoritë gramatikore të sistemit foljor. Univ. “Luigj Gurakuqi”; Shkodër, 30. 5. 2008.
39) Sistemi kohor e aspektor në indoeuropianishte dhe në shqipe. Univ. i Tiranës (kursi i studentëve të huaj), 8. 9. 2008.
.

2009

40) Gjuha shqipe dhe vendi i saj në rrethin e gjuhëve indoeuropiane. Univ. “Zoja e Këshillit të Mirë”; Tiranë, 5. 5. 2009.
41) Il carattere indoeuropeo della lingua albanese. Università degli Studi di Lecce, 12. 5. 2009.
42) I rapporti linguistici fra l’albanese e il latino. Università degli Studi di Lecce, 13. 5. 2009.
43) Gjuha shqipe dhe burimet e saj. Univ. Europian i Tiranës, 11. 12. 2009.
.

2013

44) Disa rezultate në studimin e historisë së gjuhës shqipe. Ligjëratë e mbajtur më 28. 2. 2013 në Akademinë e Shkencave dhe të Arteve të Kosovës me rastin e pranimit anëtar i jashtëm i saj.
.

2015

45) Formimi i sistemit gramatikor të gjuhës shqipe. Me doktorantat e masterat e Universitetit

 

Ju mund të ndiqni çdo përgjigje për këtë term nëpërmjet RSS 2.0 feed. Ju mund të lini një përgjigje , ose Ndiqni nga faqja e juaj. Kategoria: Gazeta  Etiketat: , ,

Lini një Përgjigje

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook